Kritéria přijetí

Kritéria a podmínky přijetí dítěte k povinné školní docházce

ve školách zrizovaných městem Říčany pro školní rok 2022/2023  

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte

 

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

 • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • doložit už v době zápisu doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do 1., 2. a 3. ZŠ

 • O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.
 • Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
 • K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2021 povolen odklad povinné školní docházky.
 • Maximálně lze dosáhnout 5 bodů!

 

Kritérium

Body

Jak doložit

1

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy

 

Alespoň jeden ze zákonných zástupců má shodný pobyt s trvalým pobytem dítěte ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod.

 

Přihlášení k trvalému pobytu před 1. 11.2021.

 

Přihlášení k trvalému pobytu po 1. 11. 2021.

 

Trvalý pobyt dítěte se neshoduje s trvalým pobytem žádného zák. zástupce.

2 bodů
2 body

 

 

1 bod

 

0 bodů

 

0 bodů*

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte - ověří ZŠ. U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

 

Celkem max. 5 bodů

2

Trvalý pobyt dítěte v jiné spád. oblasti Říčan

 

Alespoň jeden ze zákonných zástupců má shodný pobyt s trvalým pobytem dítěte.

 

Přihlášení k trvalému pobytu před 1. 11. 2021.

 

Přihlášení k trvalému pobytu po 1. 11. 2021.

 

1 / více sourozenců ve škole

 

Trvalý pobyt dítěte se neshoduje s trvalým pobytem žádného zák. zástupce.

1 bod

 

1 body

 

 

1 bod

 

0 bodů

 

1 bod

 

0 bodů**

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte – ověří ZŠ. U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

 

 

 

Celkem max. 4 body

3

Trvalý pobyt dítěte mimo Říčany

 

1 / více sourozenců ve škole

0 bodů

 

1 bod

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte. U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

Celkem max 1 bod

 

* V případě, že zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti školy je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů, budou mu přiděleny 2 body.

** V případě, že zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte v Říčanech, ale mimo spádovou oblast školy je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů, bude mu přidělen 1 bod.

 • předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,
 • doložení ověřené kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, u bytových domů v majetku SVJ ověří 2 členové výboru podpisem a razítkem SVJ,
 • doložení ověřeného jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od hlavní budovy školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti bude rozhodovat los.

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do 4. ZŠ

4. ZŠ Nerudova je škola zřízená pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami. K vřazení žáků do školy je potřeba doporučení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání ve škole, zřízené dle § 16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Více informací naleznete na webových stránkách školy.

Základní školy Říčany © 2022