Kritéria přijetí

Zápis k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných

městem Říčany pro školní rok 2021/2022  

– kritéria a podmínky žádosti

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

  • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
  • předložit rodný list dítěte
  • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

  • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
  • předložit rodný list dítěte
  • doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ

O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2021/22.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky.
 

Zákonné kritérium

Body

Jak doložit

1

Trvalý pobyt dítěte (dítě má shodný pobyt s trvalým pobytem jednoho ze zákonných zástupců) ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod

5 bodů

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte - ověří ZŠ. U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

Pomocné kritérium

  Body

Jak doložit

2

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy (dítě  nemá shodný trvalý pobyt alespoň s jedním ze zákonných zástupců) v spádové oblasti školy

1 bod

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte V případě doložení užívacího práva zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte 5 bodů*, v jiném 1 bod

3

Starší sourozenec ve škole – dítě má trvalý pobyt na území města Říčany

2 body

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte - ověří ZŠ

4

Starší sourozenec ve škole – dítě nemá trvalý pobyt na území města Říčany

1 bod

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte - ověří ZŠ

5

Trvalé bydliště žáka je mimo spádovou oblast školy, ale na území města Říčany

1 bod

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte- ověří ZŠ z evidence obyvatel

6

Pokud došlo k přehlášení trvalého pobytu dítěte do spádové oblasti školy v období od 1.1.2021 do 9.4.2021

0 bodů

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte – ověří ZŠ z evidence obyvatel

* V případě doložení užívacího práva zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte ve spádové oblasti školy 5 bodů

*Zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů:

  • předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,
  • doložení ověřené kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  • doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, u bytových domů v majetku SVJ ověří 2 členové výboru podpisem a razítkem SVJ
  • doložení ověřeného jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od hlavní budovy školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti bude rozhodovat los.

 

Přílohy

Základní školy Říčany © 2021