Kritéria přijetí

Zápis dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

- postup při přijímání (kritéria přijetí)

 

Systém pro podávání přihlášek do základní školy bude

otevřen od 2. 3. 2020

 

Systém pro podávání přihlášek do školní družiny bude

otevřen od 2.3. do 29.5.2020

 

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:

  1. děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu školy
  1. v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan
  1. v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí

 

Školské spádové obvody jednotlivých škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Říčany č. 7/2016

Poznámky:

  • rozhodující je vždy trvalý pobyt dítěte
  • pokud má dítě trvalý pobyt jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce u zápisu  doklad z evidence obyvatel, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte

 
Upozornění:

Základní školy Říčany © 2021