Kritéria přijetí

Zápis dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

- postup při přijímání (kritéria přijetí)

 

Systém pro podávání přihlášek bude otevřen 2. 3. 2020

 

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:

  1. děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu školy
  1. v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan
  1. v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí

 

Školské spádové obvody jednotlivých škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Říčany č. 7/2016

Poznámky:

  • rozhodující je vždy trvalý pobyt dítěte
  • pokud má dítě trvalý pobyt jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce u zápisu  doklad z evidence obyvatel, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte

 

Základní školy Říčany © 2020