Přijímací řízení

Přijímací řízení – zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje základní škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Zápisem do základní školy se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Den zápisu je stanoven na 5. duben 2019 od 9 do 17 hodin (ZŠ Nerudova do 14 hodin)

V den podání žádosti (5. 4. 2019) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V případě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem, nebo jeho zmocněncem v den zápisu 5. 4. 2019.

S sebou nezapomeňte přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. V případě, že má dítě jiné trvalý pobyt než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel

4. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, pokud již rodiče mají

 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí vztahovat. Žadatelem o přijetí k základnímu vzdělávání je dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů, nebo jeho zmocněncem. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

  • elektronicky nejpozději do 4. 4. 2019 (viz. informace o postupu a el. žádost)
  • přímo na místě (na dané škole) v den zápisu 5. 4. 2019

Postup při podání žádosti elektronicky

  • Elektronicky vyplněnou žádost odešlete
  • Při zápise bude nejprve Vaše žádost zkontrolována zapisujícím učitelem, případně opravena a doplněna o potřebné údaje, potom teprve bude vytištěna. Stejně tak i žádost o odklad školní docházky 

Základní školy Říčany © 2019