Přijímací řízení

Přijímací řízení – zápis k základnímu vzdělávání ve školách

zřizovaných městem Říčany pro školní rok 2021/2022

 

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje základní škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Zápisem do základní školy se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Den zápisu: - 9. 4. 2021, pokud to epidemiologická situace umožní.

Zápis v případě nepříznivé epidemiologické situace: se bude konat 7. - 9. 4. 2021 bez účasti dětí - přečtěte si podrobnosti.

V den podání žádosti (9. 4. 2021) - případně (7. - 9. 4. 2021) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem umožní-li to epidemiologická situace. V případě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem, nebo jeho zmocněncem v den zápisu 9. 4. 2021 - případně 7. - 9. 4. 2021.

S sebou nezapomeňte přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. V případě, že má dítě jiný trvalý pobyt než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel a doklad užívacího práva k objektu, kde má dítě hlášeno trvalý pobyt.

Zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů:

 • předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,
 • doložení ověřené kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, u bytových domů v majetku SVJ ověří 2 členové výboru podpisem a razítkem SVJ
 • doložení ověřeného jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
   

4. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přineste vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, pokud je již máte

 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí vztahovat. Žadatelem o přijetí k základnímu vzdělávání je dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů, nebo jeho zmocněncem. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

 • elektronicky nejpozději do 6. 4. 2021 (viz. informace o postupu a el. žádost)
 • přímo na místě (na dané škole) v den zápisu 9. 4. 2020 - případně 7. - 9. 4. 2021

Postup při podání žádosti elektronicky

 • Elektronicky vyplněnou žádost odešlete
 • Při zápisu bude nejprve Vaše žádost zkontrolována zapisujícím učitelem, případně opravena a doplněna o potřebné údaje, potom teprve bude vytištěna. Stejně tak i žádost o odklad školní docházky
 • Zápisy k povinné školní docházce do základní školy 

Základní školy Říčany © 2021