Školní družiny

Kritéria a organizace přijímání žáků do školní družiny

ve školách zřizovaných městem Říčany

pro školní rok 2021 /2022

 • Školní družina (ŠD) realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování podle vlastního vzdělávacího a výchovného programu (zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování)
 • Poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně základní školy.
 • Činnost školní družiny je určena především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
 • Do školní družiny je přijímán žák na základě žádosti zákonného zástupce podle platných právních předpisů- zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, ve znění Vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění vyhlášky 197/2016 Sb., v platném znění.

   

Přihlašování žáků do ŠD

 • Zákonný zástupce ve stanovené lhůtě přihlásí elektronicky své dítě k docházce do školní družiny (dále jen ŠD)
 • O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání v ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem
 • Žák je přijímán do ŠD na jeden školní rok


Kritéria pro přijetí do ŠD (v případě naplnění maximální kapacity ŠD) pro žáky 1. ZŠ, 2. ZŠ a 3. ZŠ

 1. Podle věku – od nejmladších po nejstarší
 2. U dětí stejného věku pak rozhoduje rozsah požadovaných služeb
 3. Ve výjimečných a odůvodněných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně (např. v případě závažné rodinné situace apod.)


Kritéria pro přijetí do ŠD (v případě naplnění maximální kapacity ŠD) pro žáky 4. ZŠ Nerudova

 • Žák přípravné třídy
 • Žák 1. stupně základní školy, popř. základní školy speciální (rozhoduje věk žáka, třída, postižení daného žáka)
 • Žák 2. stupně základní školy (rozhoduje věk žáka, třída a postižení daného žáka)

  Kapacita školní družiny: 29 žáků
  Počet oddělení: 3, z toho je jedno oddělení ve speciální třídě s kapacitou max. 6 žáků

Organizace provozu ŠD a úplata za ŠD se řídí:

 • Vnitřním řádem ŠD
 • Směrnicí o stanovení poplatku za ŠD


Termíny přihlašování do školní družiny

 • Zápis probíhá v termínu určeném ředitelem školy
 • Pro školní rok 2021/2022 je termín elektronického přihlašování: 1. března – 28. května 2021


Postup při přihlašování k docházce do ŠD

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím elektronického systému, nejpozději 28. 5. 2021
 • Ředitel školy ve správním řízení rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ŠD
 • Na začátku školního roku zákonný zástupce přijatého dítěte vyplní Zápisový lístek, který obdrží ve škole, kde uvede podrobnosti docházky do ŠD


Rozhodnutí o přijetí do ŠD  

 • Rozhodnutí o přijetí do ŠD bude oznámeno písemně zákonnému zástupci účastníka, a to nejpozději do 30 dnů po stanoveném datu k podání přihlášek
 • Oznámení zákonnému zástupci proběhne vyvěšením rozhodnutí na úřední desce školy (v budově školy a na webu školy) hromadným seznamem dětí uvedených pod identifikačními čísly, a to nejpozději do 30 dnů po stanoveném datu k podání přihlášky
 • Rozhodnutí o nepřijetí do ŠD bude vyhotoveno ředitelem školy písemně a zasláno zákonnému zástupci do vlastních rukou, nebo si jej zákonný zástupce vyzvedne osobně v kanceláři školy

 

Na docházku do školní družiny není právní nárok!


Provozní řády školních družin

1. ZŠ - http://www.zs-ricany.cz/web/druzina/
2. ZŠ - http://www.2zsricany.cz/uvod-sd
3. ZŠ - http://www.zs.ricany.cz/skolni-druzina-a-klub/skolni-druzina-a-klub
4. ZŠ - https://4zs.ricany.cz/info/skolni-druzina

Základní školy Říčany © 2021