ZÁKLADNÍ ŠKOLY - zápis do 1. ročníků základních škol

Kritéria přijetí

Kritéria a podmínky přijetí dítěte k povinné školní docházce

ve školách zřizovaných městem Říčany pro školní rok 2024/2025  

 

Den zápisu:    12. 4. 2024

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte
 • v případě 4. ZŠ předat Doporučení ke vzdělávání v daném typu školy od školského poradenského pracoviště – s vyznačením určeného vzdělávacího programu

 

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

 • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • doložit už v době zápisu doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do 1., 2. a 3. ZŠ

 • O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.
 • Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
 • K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2023 povolen odklad povinné školní docházky.
 • Maximálně lze dosáhnout 5 bodů!

Kritérium

Body

Jak doložit

1

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy

2 bodů

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte - ověří ZŠ. U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

 

Celkem max. 5 bodů

Alespoň jeden ze zákonných zástupců má shodný pobyt s trvalým pobytem dítěte ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod.

2 body

Přihlášení k trvalému pobytu před 1. 11.2021.

1 bod

Přihlášení k trvalému pobytu po 1. 11. 2021.

0 bodů

Trvalý pobyt dítěte se neshoduje s trvalým pobytem žádného zák. zástupce.

0 bodů*

2

Trvalý pobyt dítěte v jiné spádové oblasti Říčan

1 bod

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte – ověří ZŠ. U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

 

Celkem max. 4 body

Alespoň jeden ze zákonných zástupců má shodný pobyt s trvalým pobytem dítěte.

1 body

Přihlášení k trvalému pobytu před 1. 11. 2021.

1 bod

Přihlášení k trvalému pobytu po 1. 11. 2021.

0 bodů

Sourozenec ve škole

1 bod

Trvalý pobyt dítěte se neshoduje s trvalým pobytem žádného zák. zástupce.

0 bodů**

3

Trvalý pobyt dítěte mimo Říčany

0 bodů

Rodič doloží občanský průkaz, rodný list dítěte. U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

Celkem max 1 bod

Sourozenec ve škole

1 bod

* V případě, že zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti školy je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů, budou mu přiděleny 2 body.

** V případě, že zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte v Říčanech, ale mimo spádovou oblast školy je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů, bude mu přidělen 1 bod.

 • předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,
 • doložení ověřené kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, u bytových domů v majetku SVJ ověří 2 členové výboru podpisem a razítkem SVJ,
 • doložení ověřeného jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od hlavní budovy školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti bude rozhodovat los.

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do 4. ZŠ Nerudova

4. ZŠ Nerudova je škola zřízená pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami.

4. ZŠ Nerudova není škola zřízená pro žáky s PAS (poruchou autistického spektra) vzdělávaných podle RVP ZV (rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání).

 

 • Pro žáky do 1. ročníku RVP ZV ZŠS (rámcový vzdělávací program základního vzdělávání ZŠ speciální) - 1. díl 
  - škola zápis nevypisuje, počet přijímaných 0 žáků
   
 • Pro žáky do 1. ročníku RVP ZV ZŠS - 2. díl
  - škola zápis nevypisuje, škola dle tohoto programu nevyučuje
   
 • Pro žáky do 1. ročníku RVP ZV minimální očekávaná úroveň závazných výstupů
  Pořadí přijímaných:
  - dítě s trvalým bydlištěm v Říčanech
  - v případě volné kapacity třídy a školy - dítě s trvalým bydlištěm mimo Říčany (Upozorňujeme na případné doložení místa bydliště.)

  Předpokládané počty přijímaných žáků do 1. ročníků:
  - Škola dle § 16 odst. 9, školského zákona v platném znění - úprava RVP ZV na minimální očekávanou úroveň závazných výstupů - maximálně 6 žáků (nutné mít Doporučení ke vzdělávání pro základní vzdělávání - minimální očekávaná úroveň závazných výstupů, které vydává Speciálně pedagogické centrum, příp. Pedagogicko-psychologická poradna)
  - V případě většího zájmu, než umožňuje kapacita třídy, se bude losovat.