ZÁKLADNÍ ŠKOLY - zápis do 1. ročníků základních škol

Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení k povinné školní docházce

vzdělávání ve školách zřizovaných městem Říčany pro školní rok 2024/2025

 

Základním právním předpisem upravujícím povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje základní škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Zápisem k povinné školní docházce se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Den zápisu:    12. 4. 2024

V den podání žádosti (12. 4. 2024) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V případě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem, nebo jeho zmocněncem v den zápisu 12. 4. 2024. 

S sebou nezapomeňte přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. Potvrzení z evidence obyvatel a doklad užívacího práva k objektu, kde má dítě hlášen trvalý pobyt - v případě, že má dítě jiný trvalý pobyt než zákonný zástupce.

Zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů:

  • předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,
  • doložení ověřené kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  • doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, u bytových domů v majetku SVJ ověří 2 členové výboru podpisem a razítkem SVJ,
  • doložení ověřeného jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše. 

    4. Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře - v případě žádosti o odklad školní docházky.

 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí vztahovat. Žadatelem o přijetí k základnímu vzdělávání je dítě. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů, nebo jeho zmocněncem. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze správního řádu.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

  • elektronicky od 1. 3. 2024, nejpozději do 11. 4. 2024 (viz Návod na vyplnění elektronické žádosti)
  • přímo na místě (na dané škole) v den zápisu 12. 4. 2024

Postup při podání žádosti elektronicky

  • Elektronicky vyplněnou žádost nejprve pečlivě zkontrolujte a poté odešlete. Vyplněné údaje po odeslání žádosti již nelze měnit.
  • Při zápisu bude Vaše žádost zkontrolována zapisujícím učitelem, případně opravena a doplněna o potřebné údaje. Stejně tak i žádost o odklad školní docházky.