ZÁKLADNÍ ŠKOLY - zápis do 1. ročníků základních škol

Školní družiny

Kritéria a organizace přijímání žáků do školní družiny

ve školách zřizovaných městem Říčany pro školní rok 2024/2025 

Školní družina (ŠD):

 • Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování podle vlastního vzdělávacího a výchovného programu (zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování).
 • Poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně základní školy.
 • Činnost školní družiny je určena především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
 • Do školní družiny je přijímán žák na základě žádosti zákonného zástupce podle platných právních předpisů - zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a ve znění Vyhlášky č. 74/2005 Sb.

 

Kritéria pro přijetí do ŠD (v případě naplnění maximální kapacity ŠD) 

Pro žáky 1. ZŠ a 2. ZŠ

 1. Podle věku – od nejmladších po nejstarší
 2. U dětí stejného věku pak rozhoduje rozsah požadovaných služeb
 3. Ve výjimečných a odůvodněných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně (např. v případě závažné rodinné situace apod.)

 

Pro žáky 3. ZŠ

 1. Žák přípravné třídy
 2. Podle věku – od nejmladších po nejstarší
 3. U dětí stejného věku pak rozhoduje rozsah požadovaných služeb
 4. Ve výjimečných a odůvodněných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně (např. v případě závažné rodinné situace apod.)

 

Pro žáky 4. ZŠ

 1. Žák 1. stupně základní školy, popř. základní školy speciální (rozhoduje věk žáka, třída, postižení daného žáka)
 2. Žák 2. stupně základní školy (rozhoduje věk žáka, třída a postižení daného žáka)
 3. Kapacita školní družiny: 24 žáků
 4. Počet oddělení: 3, z toho je jedno oddělení pro RVP ZV, dvě oddělení pro speciální třídy

 

Organizace provozu ŠD a úplata za ŠD se řídí:

 • Vnitřním řádem ŠD
 • Vyhláškou č. 423/2023 Sb.
 • Usnesením Rady města Říčany č. 24-04-004 o stanovení úplaty ve školních družinách od 1. 9. 2024 
  Výše měsíční úplaty v družině 1. ZŠ a 2. ZŠ a v družině a školním klubu 3. ZŠ - 500 Kč
  Výše měsíční úplaty v družině 4. ZŠ - 350 Kč


Termíny přihlašování do školní družiny

 • Zápis probíhá v termínu určeném ředitelem školy
 • Pro školní rok 2024/2025 je termín elektronického přihlašování: 1. března – 31. května 2024


Postup při přihlašování k docházce do ŠD

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím elektronického systému, nejpozději 31. 5. 2024.
 • Na začátku školního roku zákonný zástupce přijatého dítěte doplní Zápisový lístek, který obdrží ve škole a uvede v něm podrobnosti docházky do ŠD.
 • Žák je přijímán do ŠD na jeden školní rok.


Oznámení o přijetí do ŠD  

 • Oznámení o přijetí do ŠD proběhne vyvěšením na úřední desce školy (v budově školy a na webu školy) hromadným  seznamem dětí uvedených pod identifikačními čísly.
 • Zamítnutí žádosti o přijetí do ŠD bude vyhotoveno ředitelem školy písemně. Je možné si jej vyzvednout osobně v kanceláři ředitele nebo může být na vyžádání zasláno e-mailem nebo datovou schránkou.

Na docházku do školní družiny není právní nárok!


Provozní řády školních družin

1. ZŠ - https://www.zs-ricany.cz/o-skole/druzina/
2. ZŠ - https://www.2zsricany.cz/cs/zakladni-informace-1
3. ZŠ - https://www.zs.ricany.cz/skolni-druzina-a-klub/skolni-druzina-a-klub
4. ZŠ - https://4zs.ricany.cz/info/skolni-druzina